Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak, her türlü kişisel verilerinizin güvenliği, mahremiyeti ve korunmasına önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde tüzel Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekilde işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

Veri Sorumlusu sıfatına sahip ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi), kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

1. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir Bu kapsamda;

1.1. Kimlik Bilgileriniz adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

1.2. İletişim Bilgileriniz adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

1.3. Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

1.4. Muhasebesel Bilgileriniz banka hesap numaranız, IBAN numaranız ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

1.5. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

1.6. Hastanemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, hastane önünde bulunan belediye ait otoparka park etmeniz durumda ve hastanemiz kamera görüntüsü alanına girilen kısımda araç plaka bilgileriniz,

1.7. Sağlık Bilgileriniz, laboratuar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz,

1.8. ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

1.9. ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

1.10. Kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

1.11. Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hastane ve tıp merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, web sayfasında kamuyu bilgilendirme amaçlı, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

2. KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller: Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

2.1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi:

2.1.1. Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

2.1.2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.nin (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2.1.3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

2.1.4. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

2.1.5. ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.nin (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

2.1.6. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

2.1.7. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

3. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.nin (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

4. Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükarda ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.nin (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.nin (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.nin (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi”) ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi”) ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

6. İlgili Kişi Sıfatıyla Kişisel Veri Sahibinin Hakları

ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.nce (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin sahibi olarak siz değerli hizmet alanlarımızın bu başlık altında ve/veya KVKK kapsamında anılan haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde kullanmak istemeniz yahut ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.ne (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

7. KVKK’nın 10’uncu ve Maddesi 11’inci maddesi uyarınca ilgili kişiler (Haklar ve Yükümlülükler)

7.1. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü: Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

7.1.1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

7.1.2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

7.1.3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

7.1.4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

7.1.5. 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

7.2. İlgili kişinin hakları

7.2.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

7.2.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

7.2.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

7.2.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

7.2.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

7.2.6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.2.7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.2.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

7.2.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahiplerince ATABEK SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Atabek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) tarafından ve 6698 sayılı Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilebilecektir.

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

8. Kişisel Veri Güvenliği ve Bilgi Talep Hakkı

Kişisel verilerinizin güvenliği teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere karşı uygun bir şekilde bilgi talepleriniz karşılanmaktadır.